Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Kdy odečíst pojistné od základu daně?

17.03.2008, 14:59   |     |   komentářů (0)

Desítky novelizací, které přinesla schválená reforma, se projevily v mnoha oblastech. Zejména oblast daní zaznamenala celou řadu změn, které by nikdo neměl nechat bez povšimnutí. Přispěla k tomu především změna zákona o dani z příjmu s některými novými ustanoveními. Jedno z nich se vztahuje i na životního pojištění, když se dotýká možnosti odpočtů od základu daně. Jaké tedy jsou aktuální změny v oblasti daňové účinnosti soukromého životního pojištění?

Uznatelnost plateb eurounijním pojišťovnám


S účinností od 1. ledna 2008 dochází k dílčí změně § 15 odstavce 6 zákona o daních z příjmu upravujícího nezdanitelnou část základu daně. I nadále platí, že od základu daně je možno odečíst poplatníkem uhrazené pojistné v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění v souladu se smlouvou uzavřenou mezi poplatníkem na straně jedné a pojišťovnou oprávněnou k provozování pojišťovací činnosti na teritoriu České republiky na straně druhé, přičemž nově je daňově účinné i pojistné zaplacené pojišťovně usazené na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Základní podmínkou je tzv. 60/60


Základním předpokladem pro daňovou uznatelnost zaplaceného pojistného je, že výplata pojistného plnění, kterým může být důchod nebo jednorázové plnění, je v rámci pojistné smlouvy sjednána až po 5 letech (60 měsících) od uzavření této smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku. Kromě toho jsou v zákoně jmenovány i další podmínky, které musí být splněny:

  • u pojistné smlouvy s pevně sjednaným pojistným plněním pro případ dožití je nutným předpokladem daňové uznatelnosti pojistná doba od 5 do 15 let a minimální pojistná částka 40 000 korun.
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou delší než 15 let je podmínkou daňové účinnosti sjednaná pojistná částka minimálně ve výši 70.000 korun.

Maximální odpočet je beze změny


V platnosti rovněž zůstává ustanovení, v souladu se kterým je v případě jednorázového pojistného nutno zaplacené pojistné poměrně rozpočítat na zdaňovací období v závislosti na délce trvání pojištění s přesností na jednotlivé dny. Maximální výše uvedeným způsobem odčitatelné částky za celé zdaňovací období činí nadále celkem 12.000 korun a to i pro případ, že poplatník uzavřel více smluv s více pojišťovnami.

Rovněž zůstává v platnosti ustanovení, podle kterého při nedodržení výše uvedených podmínek z důvodu zániku pojištění případně dodatečné změny doby trvání pojištění zaniká nárok na daňové uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. Příjmem daňového poplatníka v příslušném zdaňovacím období, během kterého k této skutečnosti došlo, jsou potom částky, o které byl poplatníkovi v příslušných zdaňovacích obdobích z důvodu uhrazeného pojistného základ daně snížen

Celý článek naleznete na portále www.finance.cz

http://www.finance.cz/zpravy/finance/144135-kdy-odecist-pojistne-od-zakladu-dane-/

Prohledat jednotlivé výrazy - Kdy odečíst pojistné od základu daně?

Kdy , odečíst , pojistné , od , základu , daně? ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka