Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Ombudsman a postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu

23.03.2008, 01:28   |   veřejný ochránce práv   |   komentářů (2)

Čím se obec při zpoplatňování komunálního odpadu řídí? 

Způsob financování hospodaření s komunálním odpadem a jeho úprav obecně závaznou vyhláškou obce je zcela na uvážení obce, jedná se tedy o výkon její samostatné působnosti.

Obec má na výběr z následujících zákonných variant řešení:

1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

2. smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

3. poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

U prvé varianty byl jako kritérium, od něhož se platba odvíjí, zvolen trvalý pobyt fyzické osoby v obci, resp. vlastnictví stavby určené nebo sloužící k inpiduální rekreaci (ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba), dvě další varianty platbu odvozují od vlastního faktu produkce komunálního odpadu na území obce (tj. zpoplatněna je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce vzniká komunální odpad).

Je třeba zdůraznit to, co je všem variantám plateb společné, a sice, že se nejedná o cenu ekvivalentní poskytnuté službě. Zřetelné je to zejména v případě místního poplatku za provoz systému, kdy jde skutečně o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu. O ceně plně ekvivalentní poskytnuté službě pak nelze hovořit ani v případě poplatku za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona o odpadech, byť má tato varianta potenciál více zohledňovat množství konkrétní osobou skutečně produkovaného odpadu. Lze tedy konstatovat, že platná právní úprava nepočítá s tím, že by v konkrétním případě výše platby nutně musela být úměrná množství odpadu skutečně vyprodukovaného poplatníkem.

Jaký je nejčastější způsob zpoplatňování komunálního odpadu?

V současnosti je to místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatníkem místního poplatku je jak fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, tak fyzická osoba jsoucí vlastníkem stavby určené nebo sloužící k inpiduální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (spoluvlastníci jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu).

Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa trvalého pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu. Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Na některé případy může obec reagovat zakotvením osvobození nebo úlev.

Sazbu poplatku tvoří součet částky ve výši až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maximálně však ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Je možné osvobození od placení, snížení nebo prominutí poplatku?

Obce využívají možnosti obecně závaznou vyhláškou určité poplatníky od placení poplatku osvobodit, případně pro ně zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Osvobození je nutno rozumět tak, že poplatník sice poplatku podléhá, ale z důvodů zakotvených právní úpravou (obecně závaznou vyhláškou) je od platební povinnosti osvobozen. Úlevu je možno považovat za formu částečného osvobození. Na osvobození má poplatník nárok, pokud splňuje předpoklady pro osvobození. Pokud tomu tak je, musí mu být „přiznáno“.

Od osvobození a úlev je nutno odlišovat oprávnění obecního úřadu na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V tomto případě nemá poplatník nárok na vydání kladného rozhodnutí, je na zvážení obecního úřadu, zda s přihlédnutím k závažnosti toho kterého případu poplatek či jeho příslušenství promine. Vyhovění žádosti tak připadá v úvahu spíše ve výjimečných a odůvodněných případech (příkladem může být skutečně tíživá sociální situace poplatníka).

Jaký je postup, když poplatek není zaplacen včas nebo není zaplacen vůbec?

Neuhradí-li poplatník místní poplatek včas nebo ve správné výši, musí obecní úřad poplatek vyměřit platebním výměrem.

Sankcí za pozdní úhradu je pak případné zvýšení poplatku, a to až na trojnásobek (dle dřívější právní úpravy, účinné do 31. 12. 2003, pouze o 50 %).

Není-li povinnost splněna ani v návaznosti na vyměření poplatku, vyzve obecní úřad poplatníka k úhradě nedoplatku v náhradní, nejméně osmidenní, lhůtě a upozorní ho, že po uplynutí této lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání nedoplatku.

Vymáhání nedoplatku provádí obecní úřad dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Činí tak nejčastěji vydáním rozhodnutí (exekučního příkazu), kterým nařídí exekuci srážkou z příjmu, přikázáním pohledávky na peněžní prostředky na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky, může však přikročit také k prodeji movitých věcí či nemovitostí. O provedení exekuce může požádat také soud nebo soudního exekutora. Zejména v posledně jmenovaném případě je třeba počítat s poměrně vysokými exekučními náklady, které je povinen poplatník (dlužník) nahradit.

Jaké jsou možnosti intervence veřejného ochránce práv?

Ve všech případech zpoplatňování komunálního odpadu se jedná o výkon samostatné působnosti obce, do níž není ochránce podle zákona o veřejném ochránci práv oprávněn zasahovat. Ochránci nepřísluší obecně závaznou vyhlášku obce upravující způsob financování hospodaření s komunálním odpadem přezkoumávat, pouze v případě, že by byl namítán její rozpor s ústavními zákony (ústavním pořádkem), resp. zákony, mohl by zvážit využití svého oprávnění podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky nebo jejích jednotlivých ustanovení.

Působnost ochránce ve věcech zpoplatňování komunálního odpadu je tedy dána pouze v omezené míře, a to v záležitostech správy místního poplatku (varianta 1.), jež je výkonem přenesené působnosti. Jedná se o postupy obecních úřadů související s vyhledáváním poplatníků, vyměřováním poplatků, jejich vybíráním, vymáháním apod. V takových případech je ochránce oprávněn zasáhnout, shledá-li, že jednání obecního úřadu odporuje právu, principům právního státu či dobré správy, případně že obecní úřad setrvává v nečinnosti.

Celý text naleznete na portálu veřejného ochránce práv

http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/media/index.php&doc=51

Prohledat jednotlivé výrazy - Ombudsman a postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu

Ombudsman , a , postup , obcí , při , zpoplatňování , komunálního , odpadu , ,

Ombudsman a postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu

dotaz

jak je to s poplatkem(poplatky) za komunální odpad mám-li v katastru obce t...

ombudsman je zabiják

Ombudsman Č.R. Otakar Motejl je prachsprostý brutální vrah.Ze stížností od občan...

Diskutovat

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka