Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Pojištění domácnosti. Na co si dát pozor?

16.01.2009, 12:18   |   Helena Danielová (SOS)   |   komentářů (2)

Pojištění domácnosti  je jedním z nejběžnějších druhů produktů, které  pojišťovny  nabízí. Lze jej tedy sjednat u většiny pojišťoven, které  působí v  České republice. Zřízení tohoto pojistného produktu  není nikterak obtížné, ani  klienta nezdrží, a proto je možné  smlouvu uzavřít na počkání u přepážky některé  z pojišťoven,  které jej nabízí. Pojištění se sjednává klientovi na míru  tak, aby  pokrylo co nejvíce rizik a v co nejvyšší možné  míře ochránilo jeho  majetek.Jedná se o neživotní pojištění  a klienti si produkt uzavírají  především proto, že poskytuje  ochranu před hrozícími riziky – krádež a živelné  pohromy. 


Účel pojištění domácnosti tedy spočívá v uhrazení škody  majetku, která  vznikne například v důsledku uloupení věcí  z domácnosti nebo zničení povodní či  požáru, apod.Důležité  je však vědět, že i když si domácnost klient pojistí  tímto  způsobem, nemusí to znamenat, že v případě pojistné události  se vyhne  citelným ztrátám.


Pojištění domácnosti se zpravidla  vztahuje jen na věci uvedené  v podmínkách klientovy pojistné  smlouvy. Před uzavřením smlouvy je tedy  nezbytné, aby se klient  dobře seznámil s nabídkami všech pojišťoven, které  produkt  nabízí, neboť lákavé nejlevnější pojistné nemusí splnit  klientovu  představu o pojistném plnění.Podmínky pojištění  a výše limitu plnění se  určují dle úrovně hodnoty domácnosti  na základě jejího zařazení v některé z  pojistných kategorií.  Pokud má klient ve své domácnosti předměty mimořádné  hodnoty,  jenž několikanásobně převyšuje cenu ostatních předmětů,  doporučuje se  zpracování znaleckého posudku.


Pojištění  domácnosti se dělí dále na pojištění základní,  nadstandardní  a doplňkové:

- základní je výše popsáno,  nadstandardní pojištění se od něj liší tím, že  se vztahuje  na domácnost, v níž se nacházejí drahé předměty, a jejichž  destrukce  či krádež by nebylo možné dostatečně nahradit  z limitů běžného pojistného  plnění. Výhoda tohoto typu  pojištění umožňuje přizpůsobení pojistného plnění  skutečné  hodnotě předmětů, jen je důležité, aby klient počítal s  vyšší cenou  pojistného. Při volbě nadstandardního pojištění  se zvyšují i další náklady  (zpracování znaleckých posudků,  dostatečně bezpečné zajištění domácnosti před  vloupáním…).


-  doplňkové pojištění je pojištění, které se sjednává pouze  jako  rozšíření pojištění základního. Je tedy nemožné  jej uzavřít samostatně. Vztahuje  se na předměty více ohrožené  rizikem od ostatních součástí domácností (např.  cenná  elektronika). Tento druh zajištění znamená zvýšení limitů  pojistného  plnění.


Klient se zástupcem pojišťovny  dohodne určitou finanční částku, kterou bude  pravidelně  platit. Pojištění domácnosti lze platit měsíčně, čtvrtletně,  půlročně  i ročně. Zpravidla při čtvrtletní, půlroční  i roční platbě je klientovi nabízena  procentuální sleva. 


Při stanovení částky pojistného se vychází z mnoha  hledisek:
-  oblast/místo, kde se pojištěná domácnost nachází
- hodnota  pojištěného  majetku
- aktuální zabezpečení pojišťovaného  majetku proti krádeži či živelné  pohroměPojištění  se


Pojištění se nevztahuje  na:

- věci movité, které se nachází například  ve školních zařízeních  (vysokoškolské koleje, internáty),  jednotlivě pronajatých místnostech v bytě  atd.

Rozsah  pojištění:

Hlavní pojištění  domácnosti se uzavírá pro případ škod  způsobených:
-  požárem, výbuchem, úderem blesku nebo pádem letadla
- vichřicí  nebo  krupobitím
- zemětřesením
- pádem stromů nebo  stožárů
- tíhou sněhu  nebo námrazy
- sesouváním  půdy nebo lavin
- zřícením skal nebo zemin
-  vodou z  vodovodních nebo kanalizačních potrubí
- nárazem vozidla
-  kouřem,  nadzvukovou vlnou (aerodynamickým třeskem)
- zkratem  nebo přepětím na  elektromotorech

Doplňkové  pojištění domácnosti lze uzavřít na:

-  povodně a záplavy (nutno brát zřetel na záplavové oblasti!)
-  odcizení  a vandalismus
- odpovědnost za škodu z běžného  občanského života
-  odpovědnost za škodu způsobenou psem,  kočkou nebo hospodářským zvířetem

Místo  pojištění:

- byt, v němž se nachází pojištěná  domácnost
- příslušenství domácnosti
- garáž, která  se nachází na jiné  adrese, než je adresa pojištěné domácnosti  a je uvedena v pojistné smlouvě
-  pro cenné předměty,  věci zvláštní umělecké či historické hodnoty, starožitnosti,  sbírky, zbraně a střelivo je místem pojištění pouze byt,  v němž je pojištěná  domácnost a jehož adresa je uvedena  v pojistné smlouvě

Pojistná  smlouva:


-  sepíší se v ní všechny podmínky – vyplacení odškodného,  spoluúčast  klienta, způsob ohlášení škody, výše plnění,  limity, výše částky a její způsob  placení, pojištěná  rizika a další.
Klient zaplatí částku ve výši  a termínu, na němž se s pojišťovnou dohodl.  Pojišťovna  tuto částku spravuje a investuje. Když dojde k pojistné události  (např. živelná pohroma, krádež, ztráta…), klient tuto  událost nahlásí  pojišťovně. Následně dojde k likvidaci  pojistné události, kdy zaměstnanec  pojišťovny zjistí na  daném místě rozsah škod a na základě smlouvy dojde k  pojistnému  plnění – vyrovnání škod. 
 
Cena  domácnosti se určuje:

- na základě soukromého  odhadu klienta (součet hodnoty všech věcí, které chce ve  své domácnosti  pojistit) a ten pak zkonzultuje se zástupcem  pojišťovny
- výpočtu pojišťovny,  která jej provede vynásobením  koeficientu pro kategorii vybavení, do níž  domácnost patří  s velikostí plochy bytu, v němž se pojištěné předměty budou  nacházet
- dle vyplnění důkladného dotazníku (od pojišťovny),  který zjišťuje  vybavení a zařízení domácnosti

Nejdůležitější  údaje, které jsou pro pojišťovnu  rozhodující:


-  cena domácnosti
- úroveň vybavení domácnosti
- velikost  obytné  plochy
- lokalita, v níž se pojištěná domácnost  nachází
- zvolené riziko,  proti kterému má pojištění  klienta zabezpečit (je totiž možné sjednat si pouze  pojištění  pro případ vloupání nebo naopak živelné katastrofy)
- zda-li  i v  minulosti probíhalo k dané domácnosti pojištění a jak  je klientova domácnost  chráněna proti možnému vloupání  (proto se klientům doporučuje uvést pojišťovně  všechny  informace, které by ji mohly zajímat – např. opakování záplav,  pravidelné krádeže bydliště klienta atd.)


Poslední  a podstatný faktor je spoluúčast klienta v případě, že nastane  pojistná událost. Z toho vyplývá, že když pojišťovna nabízí  nižší pojistné,  klient může očekávat, že uzavření pojistné  smlouvy s sebou ponese nižší podíl  způsobené škody, které  pojišťovna uhradí.  V opačném případě, kdy klient bude  požadovat od pojišťovny co největší pojistné plnění při  vloupání nebo povodních,  se nedoporučuje šetřit na pojistném.

Prohledat jednotlivé výrazy - Pojištění domácnosti. Na co si dát pozor?

Pojištění , domácnosti. , Na , co , si , dát , pozor? ,

Pojištění domácnosti. Na co si dát pozor?

Především mít základní přehled

Při sjednávání pojištění je důležité číst pojistné podmínky a získat alespoň obe...

pojištění domova

Doporučuji pojištění domácnosti od DIRECT pojišťovny: http://www.direct.cz/chci-...

Diskutovat

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka