Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Pronájem nebo koupě parcely 14/68 v k.ů. Brno-Junrov

Autor Plhal Pavel
Předmět Pronájem nebo koupě parcely 14/68 v k.ů. Brno-Junrov
Dotaz

Dobrý den.

Obdržel jsem od ˇuřadu pro zastupování státu vě věcech majetkových, následující dopis:

CITUJI:
Výzva k úhradě za majetkový prospěch získaný užíváním pozemku bez právního důvodu,část pozemku parc.č.14/68, k.ú. Jundrov - BO č. 1275/09

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s výše uvedenou nemovitostí, zapsanou na LV č. 6000 pro k.ú.Jundrov ve smyslu ust . §9 zákona č. 219/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ust, §451, odst 1 a 2 zákona č 40/1964 Sb., občanského zákoníku, Vás  jako organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky vyzýváme k úhradě částky 5979,00Kč za majetkový prospěch získaný užíváním části  pozemku parc.č.14/68 o výměře 29m2 v k.ú. Jundrov bez právního důvodu za období od 12.3.2001 do 31.12.2008.

konec citace:

dále jsou penála atd.

Ano, asi tento požadavek je právněný, protože se parcela nachází za oplocením naší zahrady, který se ale v této linii nachází někdy od roku 1970 (dřívě parcelu vlastil manželčin strýc).

My ji v rámci rodiny vlastníme od roku 1991 a na manželku je zaknihována v KN od 12.3.2001.

při jednání na výše uvedeném Úřadě pro zastupování státu, jsem zjistil , že nájemné počítají ve výši 20,-/m2/rok za roky 2001-2006 a za roky 2007-2008 pak 45,-Kč/m2/rok, přičemž v okolí pronajímá OÚ Jundrov za podstatně nižší částku.

za další by nám tento pozemek rodi prodali, ale ne za cenu uvedenou v cenové pozemkové mapě    870,-Kč/m2 , ale podstatně vyšší (cca 2000,-/m2).
Moje připomínky k parcele 14/68 jsou:

 K parcele 14/68

 

 1. parcele nemá bonitu
 2. podle zákresu poskytnutého Katastrálním úřadem k 22.10.2001 je parcela 14/68 začleněna jako součást parcely 14/1 komunikace, jak je uvedeno v soupisu parcel.
 3. je na ní umístěn rozvaděč a odběrný bod E-ON tato plocha nejde využít a směrem k parcele 272 vedou  kabely E-ON pro jiný odběrný bod
 4. Na parcele se nachází pařez po smrku o průměru cca 80-90cm
 5. Na parcele se nachází vstupní šachta pro kanál o průměru cca 1 až 1,2m
 6. mezi pařezem se vstupem do kanalizace a technologiemi E-ON  je vjezd na parcelu 271povolený Odborem dopravy magistrátu města Brna, OU Jundrov,   Brněnskými komunikacemi  a koordinován se stavebním dozorem výstavby „rekonstrukce Veslařská“ a nikdo se zúčastněných nevznesl námitku na chybné oplocení.
 7. V době pořízení snímku parcely 271 z KN nemá výše uvedená parcela číslo a nebylo tudíž možno identifikovat majitele a proto bylo v dobré víře užívána jakou součást parcely 271 o čemž svědčí i znalecký posudek odhadce nemovitosti z roku 2000, v němž je smrk ( dnes již pouze pařez) započítán jakou součást parcely 271 do ocenění nemovitosti v částce cca 11500,-Kč
 8. Takže z parcely 14/68 je využitelný pouze vjezd na parcelu 271
 9. navíc přes parcelu 14/68 prochází vodovodní řád a kanalizace a tyto vyžadují ochranné pásmo podle hloubky uložení až 3m na obě strany, takže se prakticky na takové parcele nedá nic pěstovat, jedině ji zatravnit
 10.  vzhledem k exhalacím z automobilové dopravy a autobusové linky 44 a 84 MHD jakož i parkoviště před obecním úřadem a kinem Svratka na ulici Veslařská , není žádoucí cokoliv užitečného pěstovat.
 11. Jsem ochoten tuto parcelu koupit za 870,-Kč/m2 , a tím vyřešit vjezd a vstup na parcelu 271. Za tuto cenu se obchodovalo s parcelami v okolí mezi  Magistrátem města Brna a paní Novotnou, dále pak mezi městem Brno a paní Kopečnou což uvádí zápis ze zasedání ze schůze Rady města Brna R3/130 ze dne 20.září 2001
  Domnívám se, že je li možno za ceny uvedené v cenové pozemkové mapě získávat pozemky do vlastnictví města Brna, lze je také za tuto cenu prodat do majetku občana.

 12. cituji: 
18.Návrh nabytí  pozemku p. č. KN 270/3  v k. ú. Jundrov pro   stavbu  "Rekonstrukce  komunikace,  Veslařská  - Jundrov"   - RM3/7012
   Bylo hlasováno bez rozpravy.
 
   RMB doporučuje Zastupitelstvu  města Brna schválit nabytí   nemovitosti  -  pozemku  p. č.  KN 270/3  o  výměře  3 m˙   v k. ú.   Jundrov   ve   vlastnictví   Marty  Novotné  do   vlastnictví statutárního  města Brna za  dohodnutou kupní   cenu 2.610,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
 
   Schváleno jednomyslně 8 členy.
 
19.Návrh nabytí  pozemku p. č. KN 273/2  v k. ú. Jundrov pro   stavbu  "Rekonstrukce  komunikace,  Veslařská  - Jundrov"   - RM3/7011
   Bylo hlasováno bez rozpravy.
 
   RMB doporučuje Zastupitelstvu  města Brna schválit nabytí   nemovitosti  -  pozemku  p. č.  KN 273/2  o  výměře  9 m˙   v k. ú.   Jundrov   ve   vlastnictví   Marie  Kopečné  do   vlastnictví statutárního  města Brna za  dohodnutou kupní   cenu 7.830,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
 
   Schváleno jednomyslně 8 členy.

 1. jinak jsem nucen požádat o souhlas s posunutím plotu za hranici parcely 14/68
 2. Předpokládám že nebude nutné žádné restituční řízení. Parcela podle starousedlíků patřila paní Martě Novotné, od níž ji vykoupila Technická a zahradní správa města Brna (dnes ji neexistuje)a nadále ji spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rovněž Magistrát města Brna neřešil při odkupu 3m2 zabraných chodníkem restituce a vykoupil je za 870,-Kč/m2.
  Domnívám se tedy, že je možno za tuto cenu 870,-Kč/m2 parcelu prodat i občanovi.

Takže platí cenová pozemková mapa i pro rodej občanovi?

Má úřad právo požadovat tak vysokou cenu za m2 (2000,-)?

Jsem koukal do zákona 151/1997Sb. a nikde jsem takovou možnost nenašel.

Je vypočtené nájemné jak je uvedeno výše správné nebo platí to co je v zákony 151/1997Sb. kde je uvedeno nejvyšší nájemní 5,-Kč/m2/rok?


Za odpověď případně další podměty jak si počínat mnokoráte dekuji předem.
Pavel Plhal Brno

http://telefon.unas.cz

plhal@atlas.cz

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

je jen škoda, že nemovitost patří státu, jinak jste ji mohli už dávno vydržet a v podstatě mohla být dnes už Vaše.

Úřad se snaží prodávat nemovitosti za ceny co nejvyšší, což je zájem státu. Není tedy stanovená žádná maximální částka za kterou by musel něco prodávat. Pokud by vyhlásil výběrové řízení, také by mohl prodat nemovitost za cenu nejvyšší.

Určitě je ale možné se s úřadem a úředníky dohodnout. Je třeba je obtěžovat tak dlouho, dokud prodej nepřiklepnou. Mám s podobnými případy úplně podobné zkušenosti. Nabídněte přímo konkrétní cenu v nabídce na koupi nemovitosti. Tuto cenu podložte odůvodněním, např. cenovým odhadem, cenou obvyklou v okolí, či cenu prodej nemovitostí od státu soukromníkům.

Také argumentujte stavem pozemku a nemožnosti jeho využití, čímž stát ztrácí potřebné finanční prostředky, které by mohl prodejem za takto lukrativní cenu získat.

V otázce nájemného bych poukázal na povinnost řádného hospodáře. Pokud jste pozemek omylem užíval, např. v domnění, že ještě patří Vám, nebo jste ho neužíval nijak intenzivně, pak měl vlastník upozornit, že si nepřeje takovéto využívání své nemovitosti, a vyzvat Vás např. k vyklizení, což se nestalo, čímž jste mohl odůvodněně nabýt dojmu, že Vaše počínání vlastníkovi nevadí. Zvlášť pokud jste z užívání nemovitosti neměl žádný přímý profit ani úsporu... 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka