Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Vymáhání finanční prostředků? Zadarmo to rozhodně nebude

29.09.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (1)

Dluží vám peníze a nechtějí je zaplatit? Chcete se dostat ke svým penězům co nejrychleji? Možné to je, ale i vymáhání pohledávky není zadarmo. Jaké úkony budete muset zaplatit? A kolik to bude stát?

Soudní poplatky

Výše soudních poplatků je stanovena zákonem o soudních poplatcích. Zaplacení poplatku je jednou z podmínek, které soud zkoumá, a které je nutné splnit jako podmínku zahájení řízení.

Nezaplacení soudního poplatku do data stanoveného v soudním usnesení pak vede k zamítnutí žaloby. Pro výši soudního poplatku je rozhodující výše nároku. U pohledávek do 15 000,- Kč je soudní poplatek stanoven na částku 600,- Kč.

U vyšších pohledávek je pak výše soudního poplatku stanovena procentem, tedy 4 % ze základu pohledávky. Do výše pohledávky pro potřeby výpočtu soudního poplatku se nezahrnují úroky z prodlení ani jiná příslušenství.

Za žalobu na zaplacení pohledávky ve výši 100 000,- Kč tak za soudní poplatek utratíte 4 000,- Kč.

Kolik stojí pomoc advokáta?

Rozsah služeb advokáta je velmi široký. Dá se říci, že advokáta můžete navštívit s jakýmkoli problémem v právní oblasti (nutno respektovat specializaci) a jeho úkolem by mělo být poskytnout vám veškerý servis s řešením vašeho právního problému.

Proto je zde nutné sledovat jednotlivé úkony advokáta a předem si dohodnout odměnu, kterou za své služby bude advokát požadovat.

V opačném případě by jste mohli být nepříjemně překvapeni výslednou výší palmáre. Vedle vlastních palmárních poplatků mohou advokáti požadovat také předepsané náhrady, a to jednak náhradu hotových (účelně vynaložených) výdajů (soudní poplatky, cestovné apod.), dále pak náhradu za promeškaný čas (za ztrátu času), která činí u advokátů 50 Kč za každou i započatou půlhodinu (např. čas strávený čekáním u soudu, cesta do místa jednání apod.).

Podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu) v platném znění může být odměna stanovena jako smluvní nebo mimosmluvní (tarifní). U smluvní odměny záleží pouze na dohodě advokáta a klienta a její výše není nijak limitována.

Možno je též namísto konkrétní částky sjednat způsob určení odměny advokáta. Zde je ovšem třeba dávat pozor, aby požadavky advokáta na jeho odměnu nebyly nepřiměřené, a aby byl způsob určení dostatečně jasně vymezen. Rovněž je třeba nutno sledovat jaké úkony a služby si advokát do konečné výše odměny zahrnuje a zda je skutečně provedl.

Jako ve všech profesích, tak i u advokátů, se objevují osobnosti, které nepatří k úplně čestným a poctivým (ačkoliv by měli nejen právo, ale i morální a etické hodnoty ctít), a je nutno to tedy mít, nejen při sjednávání odměny, na paměti.

Smluvní odměna

Smluvní odměna může mít 2 podoby. Při časové odměně se advokát a klient mohou dohodnout na sazbě za časovou jednotku (např. hodinu), anebo si obě strany mohou určit celkovou odměnu za vyřešení celého případu (její výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci), potom jde o paušální resp. podílovou odměnu. (např. podíl v % na hodnotě sporné věci)

Mimosmluvní odměna

Ve druhém případě, pokud nemáte přehled o běžných výších odměn advokátů za příslušné úkony, což je nejběžnější případ, doporučujeme žádat o poskytnutí právní pomoci za mimosmluvní odměnu, která se řídí ustanoveními advokátního tarifu.

Proto doporučujeme i tento tarif si před návštěvou advokáta prostudovat, protože může být i určitým vodítkem pro sjednání smluvní odměny.

Dle advokátního tarifu náleží advokátovi odměna za každý jednotlivý vykonaný úkon. Takovými úkony mohou být například porada s klientem přesahující 1 hodinu, účast na jednání před soudem (a to každé započaté 2 hodiny), jednání s protistranou (a to každé 2 započaté hodiny) atd..

Sazby za jednotlivé úkony se odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty, jíž je výše peněžitého plnění nebo cena věci (práva) v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká.

V oblasti rodinného či pracovního práva jsou sazby odměn stanoveny níže než například u majetkových sporů, kde se může jednat i o milió;nové částky. Tyto spory jsou pak pro advokáta lukrativnější. (vyšší sporná hodnota = vyšší odměna)

Vymáhaná částka Odměna advokáta
do 500 Kč 1 500 Kč  
přes 500 do 1000 Kč 3 000 Kč  
přes 1000 do 5000 Kč 4 500 Kč  
přes 5000 do 10000 Kč 6 000 Kč  
přes 10000 do 200000 Kč 6 000 Kč a 15 % z částky přesahující 10000 Kč
přes 200000 Kč 34 500 Kč a 1,5 % z částky přesahující 200000 Kč
přes 10000000 Kč 181 500 Kč a 0,015 % z částky přesahující 10000000 Kč

zdroj: Vyhláška 484/2000 Sb.

Na kolik vyjdou služby soudního exekutora?

Soud již konstatoval vaše právo na vymáhanou částku, vydal platební rozkaz či rozsudek, který nabyl právní moc. Dlužník však přesto svou povinnost nesplnil a do určené doby svůj dluh neuhradil. Jak však postupovat nyní?

Můžeme buď využít služeb soudního úředníka, který konkrétní navrhovanou exekuci provede, nebo vyhledat některého z exekutorů zapsaných v seznamu exekutorské komory.

Zde doporučujeme vybírat exekutora, který úřaduje co nejblíže majetku dlužníka, a tedy zná dobře místní podmínky. Velká vzdálenost by mohla mít totiž negativní vliv na rychlost exekučního procesu.

Služby exekutora jsou v této fázi velmi důležité, protože dávají každému rozhodnutí skutečnou sílu. Mnohdy dlužníci (povinní), kteří dříve odmítali komunikovat a řešit své závazky, reagují až na bezprostřední hrozbu exekuce.

Odměna exekutora se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.

Povinný (dlužník) hradí náklady exekuce (odměnu exekutora, náhradu hotových výdajů, náhradu za ztrátu času, náhradu za doručení písemností), jakož i účelně vynaložené náklady vámi (oprávnění, věřitelé) vynaložené k vymáhání nároku.

Soudní exekutor má však právo, zejména u vyšších vymáhaných částek, požadovat zaplacení přiměřené zálohy na provedení exekuce. Existuje možnost sjednat si s exekutorem smluvní odměnu.

Tuto možnost však lze doporučit jen výjimečně, protože tuto odměnu nehradí povinný (povinný hradí odměnu jen do výše stanovenou právním předpisem). Exekutor může poskytovat i právní pomoc.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

_________________________________________________________________________

odměna

vymáhaná částka

15%

do 3 mil,- Kč

10%

nad 3 mil. do 40 mil. Kč

5%

nad 40 mil. do 50 mil. Kč

1%

nad 50 mil. Kč

Prohledat jednotlivé výrazy - Vymáhání finanční prostředků? Zadarmo to rozhodně nebude

Vymáhání , finanční , prostředků? , Zadarmo , to , rozhodně , nebude ,

Vymáhání finanční prostředků? Zadarmo to rozhodně nebude

dotaz

Mám tomu rozumět tak, že teprve poté co dlužník nesplní rozhodnutí soudu, mohu v...

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka