Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Vyřízení živnostenského listu? Platíte nejen vysoké poplatky!

03.12.2007, 00:00   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Už vás nebaví každodenní časné vstávání do zaměstnání, věčné kárání od šéfa a každý měsíc stále stejná částka na výplatní pásce? Nebo vás nebaví stát ve frontě na vyřízení žádosti o sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti? Pak se nabízí jediné řešení - zřídit si živnost a být sám sobě šéfem a zároveň pánem svého času.

Pokud jste se k tomuto kroku rozhodli, věřte, že vás sice čeká také nějaké to běhání a zařizování po úřadech než své podnikatelské nápady budete moci uskutečnit a než si budete moci užít svůj první zisk. Ale brzy již budete ,,sklízet ovoce" svého snažení.

To nejdůležitější je živnostenský list - kde a jak jej získat

Pokud vám již bylo 18 let, jste způsobilí k právním úkonům a bezúhonní - to znamená, že máte čistý trestní rejstřík, tak můžete směle vykročit na živnostenský úřad podle vašeho bydliště, kde je vaší povinností ohlásit živnost. Splňujete-li podmínky jako např. vzdělání, odbornost apod., získáte pro vás nezbytný živnostenský list. Většina živností je tzv. "volná", tj. nemusíte mít žádnou speciální odbornost a kvalifikaci, a patří sem např. poskytování různých služeb, výroba a opravy, zprostředkování, prodej, apod. Živnostenský list pro vás stává průkazem živnostenského podnikání, které vzniklo řádným ohlášením živnosti. Živnost se ohlašuje na tiskopisu, který získáte na živnostenském úřadu.

Jako fyzická osoba v ohlášení pro živnostenský úřad uvedete následující:

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, a prohlásíte, zda vám soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, a zda u vás trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda vám bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění,

- místo podnikání (většinou je totožné s bydlištěm),

- provozovnu nebo provozovny, pokud je budete při zahájení podnikání zřizovat,

- datum zahájení provozování živnosti, pokud datum zahájení není shodné se vznikem živnostenského oprávnění,

- datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlíte provozovat živnost jen po určitou dobu.

Dále je nutné, abyste živnostenskému úřadu předložili:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

- doklad prokazující vaší odbornou způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje,

- doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektům nebo prostorám na území České republiky, v nichž jste si uvedli místo podnikání, liší-li se od vašeho bydliště,

- doklad o zaplacení správního poplatku,

- doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky, pokud jste na území České republiky již někdy v minulosti podnikali. Doklad vám na žádost vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce,

- doklad o tom, že nemáte nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, opět jen v případě, že na území České republiky v minulosti podnikali. Doklad nesmí být starší než 3 měsíce,

Pokud se rozhodnete vykonávat živnost, pro kterou zákon vyžaduje odbornou způsobilost, a vy ji nesplňujete, lze tuto situaci vyřešit tím, že budete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který tuto odbornost má.

V případě odpovědného zástupce je dále nutné v ohlášení živnosti uvést a doplnit :

- jméno, příjmení a bydliště odpovědného zástupce,

- výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce,

- doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.

Pro vydání živnostenského listu stanoví zákon lhůtu 15 dnů. Vykazuje-li vaše ohlášení vady, vyzve vás živnostenský úřad k jejich odstranění.

Poplatky za vydání živnostenského listu:

Za většinu úkonů provedených úřadem se platí tzv. správní poplatek. Při vydání živnostenského listu hradíte správní poplatek ve výši 1.000 Kč. V případě, že budete v budoucnu provádět změnu v živnostenském listu, zaplatíte správní poplatek tentokrát ve výši 500 Kč. Za změnu osobních údajů v živnostenském listu se platí 100 Kč. 

Prohledat jednotlivé výrazy - Vyřízení živnostenského listu? Platíte nejen vysoké poplatky!

Vyřízení , živnostenského , listu? , Platíte , nejen , vysoké , poplatky! ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka