Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci)

V případě pravomocného rozsudku, kdy vám dlužník stále dluží peníze, máte možnost podat návrh k soudu na nařízení výkonu rozhodnutí. Soud následně vyhlásí exekuci na majetek dlužníka.

Komu se poplatek platí:

Místně příslušnému soudu, který o vydal rozsudek (v případě že rozsudek vydal krajský soud, pak se poplatek platí místně příslušnému soudu, kde má sídlo či bydliště dlužník).

Poznámka:

  • Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300 Kč. 
  • Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se poplatek nevybere; jde-li o návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané ve smyslu § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř., poplatek se vybere ve výši 1.000 Kč. 
  • Za námitky proti příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce se poplatek nevybere.

Poplatek

Cena

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně. 300 Kč
Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč. 2 % z této částky nejvýše 50.000 Kč
Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí v ostatních případech. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka