Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Chci uzavřít sňatek jako cizinec

Uzavřít manželství mohou na území ČR uzavřít kromě českých občanů i cizinci. Stejně tak mohou manželství uzavřít i cizinec s českým občanem. V tom případě musí cizinci splnit specifické podmínky, které jim umožní manželství právoplatně uzavřít. 

Potřebné doklady:

a) rodný list (přeložený do češtiny),
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec,který chce uzavřít manželství rozvedený,
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

 

Snoubenec,který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

U některých států musí doklady předkládané k uzavření manželství obsahovat vyšší ověření (Apostille, nebo superlegalizaci) a veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce).

Poplatek

Cena

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky. 3.000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky. 2.000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. 1.000 Kč
Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření. 700 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka