Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Odměna notáře stanovená pevnou sazbou

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou.

V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud.

Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.

Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Poplatek

Cena

Sepsání závěti nebo listiny o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů (dále jen „závěť“) formou notářského zápisu. 900 Kč
Sepsání závěti, obsahující současně ustanovení o vydědění, formou notářského zápisu. 1.500 Kč
Sepsání plné moci formou notářského zápisu. 1.000 Kč
Sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal. 300 Kč
Sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem. 1.000 Kč
Osvědčení o předložení listiny. 600 Kč
Sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu. 600 Kč
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje. 30 Kč
Ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině. 30 Kč
Přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru. 800 Kč
Vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu. 200 Kč (30 Kč za každou přílohu)
Vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu. 100 Kč
Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu. 30 Kč za každou stranu přílohy
Vydání prostého opisu notářského zápisu. 30 Kč za každou započatou st ranu textu
Vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů. 100 Kč za každou započatou stranu textu
Zápis do Rejstřík zástav. 200 Kč
Úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav provádí-li výmaz notář, který zástavní smlouvu sepsal. 500 Kč
Úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav provádí-li výmaz jiný notář. 800 Kč
Úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav. 200 Kč
Vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení. 150 Kč
Sepsání listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví. 900 Kč
Zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu. 100 Kč
Vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí. 150 Kč
Sepsání veřejné listiny o identifikaci. 1.000 Kč
Sepsání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti. 10.000 Kč
Sepsání osvědčení při založení evropské společnosti fúzí. 40.000 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. 100 Kč

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka