Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Potřebuji občanský průkaz

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena. Používání neplatného průkazu totožnosti může znamenat i udělení pokuty 10 000,- Kč! Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky.

Osvobození od poplatku:

Výměna z důvodu konce platnosti.

 

Nutné doklady: 

  • Vyplněná žádost, 1 fotografie

  • První občanský průkaz - rodný list, doklad o státním občanství (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR)
  • Před ukončení platnosti - dosavadní občanský průkaz, pokud už skončila platnost je nutný i rodný list
  • Změna údaje - dosavadní občanský průkaz a doklad o změně např. oddací list, rozhodnutí soudu o zákazu pobytu.
  • Ztráta, odcizení, poškození, zničení - rodný list, doklad o rodném čísle a potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty)
  • Ukončení trvalého pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu.

 

Tiskopi žádosti o vydání Občanského průkazu obdržíte na příslušném Městském/Obecním úřadě.

 

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vydáván ve lhůtě 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů obecnímu úřadu příslušnému k jeho vydání.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne:
- kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
- kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu
- kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození
- obdržení oddacího listu
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- obdržení úmrtního listu manžela
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o uložení zákazu pobytu
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
- nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby

Poplatek

Cena

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou ... 100 Kč
Vydání nového občanského průkazu. 100 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka