Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Potřebuji stavební povolení

Stavební povolení je nutné podle Stavebního zákona k stavbě či rekonstrukci staveb, tedy bytů, domů a jiných objektů, které se nacházejí na území ČR a u nichž tuto povinnost zákon předpokládá. Stavební povolení má za úkol zajišťovat, že veškeré práce budou probíhat v souladu se schváleným projektem a že v průběhu stavby nedojde k porušení právních předpisů. Stavební řízení je následně ukončeno kolaudací stavby ke stanovenému účelu.

 

Účel stavebního povolení

Stavební úřad zabezpečí stanovenými podmínkami zejména ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při užívání stavby, komplexnost stavby, dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, popřípadě jiných předpisů a technických norem, a dodržení požadavků stanovených dotčenými orgány státní správy, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.

Lhůty pro vydání staveb. povolení: do 2 měsíců.

Žádost o stavební povolení (náležitosti):

- jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka

- druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání

- parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako staveniště (například část veřejného prostranství) a dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí

- jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí)

- základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních

- seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi; u staveb liniových a staveb zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků stavebního řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí

- orientační náklad na provedení stavby včetně technologie

Více viz Vyhláška č.132 §16

 

Přílohy žádosti:

- doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní. Vyřídíme na Katastrálním úřadě – poplatek 100,- Kč

- Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace

- doklady o jednání účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

- územní rozhodnutí , jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby

- prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby, nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby, pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět, bude-li stavba prováděna svépomocí

Poplatek

Cena

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí 100 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty. 1.000 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2. 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními. 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě řadových garáží. 0 Kč
Vydaní stavebního povolení ke změně stavby. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k drobným stavbám, a jejich změnám. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k dočasným stavbám zařízení staveniště. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k ostatním stavbám. 3.000 Kč
Vydání stavebního povolení k její nástavbě a přístavbě. 2.500 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu. 1.000 Kč
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení. 300 Kč
Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení. 1.000 Kč
Vydání povolení terénních úprav. 1.000 Kč
Podání žádosti o vydání osvědčení . 10.000 Kč
Vydání územního rozhodnutí. 1.000 Kč
Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. 500 Kč
Vydání povolení ke změně užívání stavby. 500 Kč
Vydání povolení k odstranění stavby. 100 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu. 100 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech. 150 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu. 300 Kč

Příslušný úřad

Katastrální úřad

Katastrální úřad spravuje katastr nemovitostí. Jedná se o evidenci nemovitostí v České republice. Vlastnické právo k jakékoliv nemovitosti vzniká právě zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Stavební úřad

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka