Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

 

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít.

Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

 Manželství nemůže být uzavřeno:

- mezi ženatým mužem a vdanou ženou,
- mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá),
- nezletilým. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let,
- osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům.
Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.
- z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 9 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů.

 

Nutné doklady:

a) platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
b) rodný list,
c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
e) úmrtní list zemřelého manžela (pokud se jedná o ovdovělého snoubence),
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud se jedná o rozvedeného snoubence). Pokud byl rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku - bližší informace obdržíte na matričním úřadu.
g) jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
h) osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

 

Poplatek za normálních okolností není vybírán.

 

Poplatky se hradí hotově přímo na oddělení matričního úřadu.

Poplatek

Cena

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky. 3.000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky. 2.000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. 1.000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem. 500 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka