Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zakládám společnost s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným jako právnické osoby je poměrně obtížná věc, kdy budete muset mnoho věcí vyřizovat na různých úřadech.

 

Především je nutné splnit následující podmínky:

1)      vyřiďte si prostřednictvím svého obecního úřadu výpis z rejstříku trestů všech společníků.

     

2)      navštivte notáře a sepište sním notářský zápis zakladatelské smlouvy (pokud zakládá více osob) nebo zakladatelské listiny (pokud zakládá pouze jedna osoba)

 

3)      navštivte živnostenský úřad a zažádejte si o živnostenské listy pro vznikající společnost

 

4)      navštivte rejstříkový soud (příslušný krajský soud, kde bude mít společnost sídlo) a podejte návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

 

5)      na bankovní účet musíte vložit základní vklad do společnosti nebo jeho část. Pro správu vkladů je pověřen jeden ze zakladatelů nebo finanční instituce. U společnosti s ručením omezeným je minimální vklad 200 000,- Kč 

 

6)      nezapomeňte vzniklou společnost registrovat u finančního úřadu! 

 

Tip: po rozhodnutí soudu o zapsání společnosti do obchodního rejstříku nabývá rozhodnutí o zápisu společnosti plné moci až po 15 dnech lhůty pro odvolání. Doporučujeme proto, aby se všichni jednatelé společnosti vzdali okamžitě práva na odvolání (stačí v jednom návrhu). Právní moc tak rozhodnutí získá okamžitě po doručení na krajský soud. Tím se založení společnosti výrazně urychlí.

Poplatek

Cena

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukr.spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu. 15 Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. 50 Kč
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu. 30 Kč
Notářský zápis. 5.000 Kč
Poplatek za zřízení účtu v bance pro správu vkladů . 500 Kč
Poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku. 5.000 Kč

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Krajský soud

Existuje osm krajských soudů, dva se sídlem v Praze, dále v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě. V Praze sídlí jednak Krajský soud v Praze, což je soud pro Středočeský kraj, a dále Městský soud v Praze, který je krajským soudem pro Prahu. Některé krajské soudy mají pobočky v dalších důležitých sídlech svých obvodů (např. v Olomouci a v Liberci).

Krajské soudy rozhodují o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, a dále je jim svěřena rozsáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Živnostenský úřad

Úřad spravující živnostenský rejstřík podnikatelů

Finanční úřad

Nebo-li správce daně.

Správce daně je územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, který podle zákona o správě daní a poplatků činí opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu. Mezi práva a povinnosti správce daně zejména patří vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka