Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Co chtějí vědět úřady

30.03.2011, 12:40   |   Tereza Köppelová, Lucie Rytířová, Ekonom.cz   |   komentářů (0)Daňový formulář je určitě nejdůležitější hlášení, které je třeba včas vyplnit a doručit na finanční úřad.

Zkoušeli jste ale někdy spočítat, kolik dalších formulářů a hlášení musí personalista nebo finanční ředitel během roku vyplnit a poslat na různé úřady? A jak vysokým sankcím se vystavuje, když třeba nepošle včas hlášení o počtu hromadně propuštěných zaměstnanců na úřad práce nebo nesplní zpravodajskou povinnost vůči Českému statistickému úřadu? Dopočítáte se stěží, navíc musíte hledat v různých zákonech či vyhláškách.

Jako bonus k daňovém kalendáři jsme proto připravili přehled povinných hlášení zaměstnavatelů. Dozvíte se, koho a kdy musí vaše firma informovat a kolik ji bude stát, když na hlášení zapomene.

Daň z příjmů právnických osob

Registrace na finančním úřadě

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Do 30 dní od získání oprávnění provozovat výdělečnou činnost.

Podání přiznání k dani z příjmů právnických osob

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Do tří měsíců od prvního dne následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
- V případě povinnosti ověření účetní závěrky auditorem nebo přípravy přiznání daňovým poradcem do šesti měsíců od prvního dne následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
- Na žádost daňového subjektu (v případě příjmů ze zahraničí) až do deseti měsíců od prvního dne následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
- Ve stejném termínu proběhne i úhrada doplatku daně.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 % ze základu daně; minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun (nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání).
- Penále ve výši 20 % z částky doměřené daně, je-li daň zvyšována, nebo 1 % z dodatečně snížené daňové ztráty (při dodatečném vyměření daně nebo dodatečném snížení daňové ztráty finančním úřadem).
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti (pozdní úhrada daně).

Placení záloh

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Přesáhla-li poslední daňová povinnost 150 tisíc korun, platí se čtvrtletně (do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) ve výši 1 poslední daňové povinnosti zaokrouhlené na celé stovky korun nahoru.
- Je-li poslední daňová povinnost mezi 30 tisíc korunami a 150 tisíci korunami, platí se pololetně (do 15. dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) ve výši 40 % poslední daňové povinnosti zaokrouhlené na celé stovky korun nahoru.
- Je-li poslední daňová povinnost nižší než 30 tisíc korun, neplatí se vůbec.

Sankce:
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti.

Odvod srážkové daně

- Jde o příjmy, které se zdaňují zvláštní sazbou daně, například pidendy či podíly na zisku atd.

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Sražení daně při výplatě příjmu, odvod do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla povinnost daň.
- Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti podá plátce daně vyúčtování na tiskopise vydaném ministerstvem financí, a to do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 %; minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun (nepodání vyúčtování nebo pozdní podání vyúčtování).
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti (pozdní odvod daně).

Daň z příjmů fyzických osob

Odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž zaměstnavatel musel srazit zálohu.

Sankce:
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti.

Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Obsahuje počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě, přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech vykazovaného zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh v členění podle jednotlivých zaměstnanců - daňových nerezidentů, a přehled dodatečných oprav záloh na daň a daně a oprav daňového bonusu.

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Nejpozději do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku nebo do 20. března, je-li vyúčtování podáno elektronicky - povinnost podat vyúčtování elektronicky má zaměstnavatel, který zaměstnával více než 10 daňových nerezidentů.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 %; minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun (nepodání vyúčtování nebo pozdní podání vyúčtování).

Podání vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob

Komu:
- Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 %; minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun (nepodání vyúčtování nebo pozdní podání vyúčtování).

Provedení ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob na žádost zaměstnance

Komu:
- U svého posledního zaměstnavatele.

Kdy:
- Zaměstnanec musí o vyúčtování požádat a zároveň doložit veškeré potřebné dokumenty do 15. února následujícího roku.
- Zaměstnavatel provede do 31. března výpočet daně z úhrnu všech mezd zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci.
- Vznikne-li přeplatek vyšší než 50 korun, musí jej zaměstnavatel vrátit zaměstnanci společně se mzdou za březen.

Sociální zabezpečení

Přihlášení do registru zaměstnavatelů

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Nejpozději do osmi dní od nástupu
prvního zaměstnance (možné dohodnout inpiduálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
- Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při nesplnění opatření k nápravě nedostatků.

Nástup nového zaměstnance

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Oznámení nástupu do zaměstnání nejpozději do osmi dní od zahájení zaměstnání (možné dohodnout inpiduálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
- Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při nesplnění opatření k nápravě nedostatků.

Odchod zaměstnance

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Oznámení o ukončení zaměstnání nejpozději do osmi dní od ukončení zaměstnání (možné dohodnout inpiduálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
- Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při nesplnění opatření k nápravě nedostatků.

Odvod pojistného

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Pojistné je splatné 1. až 20. den následujícího měsíce.

Sankce:
- Penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Přehledy o pojistném

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Podávání přehledů o pojistném na sociální zabezpečení každý měsíc, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Sankce:
- Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.

Evidenční listy důchodového pojištění

Komu:
- Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
- Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění každoročně do 30. dubna následujícího roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci.
- V případě ukončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem je nutné evidenční list důchodového pojištění vyhotovit do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.
- Jedno vyhotovení ELDP zaměstnavatel předkládá na okresní správu sociálního zabezpečení do 30 dní od jeho vyhotovení, jedno vyhotovení předává zaměstnanci a jedno vyhotovení si nechává.

Sankce:
- Až 100 tisíc korun, případně 500 tisíc korun při opakovaném porušení.

Zdravotní pojištění

Přihlášení do registru zaměstnavatelů

Komu:
- Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
- Nejpozději do osmi dní od nástupu prvního zaměstnance.

Sankce:
- Až 50 tisíc korun.

Nástup nového zaměstnance, změny, odchod zaměstnance

Komu:
- Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
- Veškeré změny se provádějí hromadným oznámením zaměstnavatele, lhůta pro oznámení změn je 8 dní od uskutečnění změny.

Sankce:
- Až 200 tisíc korun.

Odvod pojistného

Komu:
- Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
- Pojistné je splatné 1. až 20. den následujícího měsíce.

Sankce:
- Penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Přehledy o pojistném

Komu:
- Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
- Podávání přehledů o pojistném na zdravotní pojištění každý měsíc, nejpozději v den splatnosti pojistného za příslušný měsíc.

Sankce:
- Až 50 tisíc korun.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Úrazové pojištění

Komu:
- Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
- Přihlášení na pojišťovnu bez zbytečného odkladu.

Sankce:
- Úhrada zvýšených nákladů vzniklých pojišťovně porušením povinnosti.

Placení pojistného

Komu:
- Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
- Pojistné za 1. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za 2. čtvrtletí do 30. dubna, za 3. čtvrtletí do 31. července a za 4. čtvrtletí do 31. října.

Sankce:
- Zvýšení o 10 % dlužné částky pojistného za každý měsíc prodlení.

Vedení evidence všech pracovních úrazů; vyhotovení záznamů o pracovních úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti zaměstnance delší než tři dny nebo jeho úmrtí

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
- Pokuta až 400 tisíc korun (chyby v evidenci), až 1 milion korun (chyby v záznamu).

Ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o úrazu

Komu:
- Příslušná zdravotní pojišťovna a Kooperativa, případně Česká pojišťovna - u zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
- Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
- Pokuta až 400 tisíc korun.

Nahlášení škodní události pojišťovně

Komu:
- Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
- Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
- Náhrada nákladů pojišťovny vyvolaných porušením povinnosti, nejvýše do poloviny částek vyplacených pojišťovnou; je-li zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna nárok na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.

Náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání

Komu:

Zaměstnanci.

Kdy:

Náhrada za ztrátu výdělku jednou měsíčně; ostatní bez zbytečného odkladu.

Sankce:

Náhrada škody vzniklé pojišťovně; je-li zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna nárok na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.

Skončení pracovního poměru

Hromadné propouštění

- Hromadné propouštění je skončení pracovních poměrů během 30 kalendářních dní výpovědí z organizačních důvodů. Týká se nejméně 10 propuštěných zaměstnanců pro společnosti od 20 do 100 lidí, 10 procent propuštěných pro firmy od 101 do 300 lidí nebo 30 zaměstnanců pro společnosti s více než 300 lidmi.

Pozor: při skončení pracovního poměru aspoň pěti zaměstnanců se započítávají i ukončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů.

Informujete:
- Odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců. Nepůsobí-li u vás odbory nebo rada zaměstnanců, musí být povinnosti plněny vůči každému zaměstnanci, kterého se hromadné propouštění týká.

Kdy:
- Aspoň 30 dní předem o chystaném propouštění.

Kontaktujete:
- Písemně informujete úřad práce o propouštění (o důvodech, o počtu a struktuře propouštěných zaměstnanců, o jednání s odbory či radou zaměstnanců).
- Prokazatelně doručíte úřadu práce zprávu o rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou
organizací/radou zaměstnanců.
- Pracovní poměr propouštěných zaměstnanců skončí nejdříve 30 dní po doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce.

Sankce:
- Až 300 tisíc korun.

Zaměstnávání rodičů s malými dětmi

Povinnost převedení na jinou práci

- Těhotné, kojící zaměstnankyně nebo zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu nesmějí vykonávat práce, které ohrožují jejich mateřství, a práce, pro které nejsou podle lékařského posudku způsobilé.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 1 milion korun.

Pracovní cesty a přeložení

- Těhotné ženy nebo pracovníky či pracovnice pečující o dítě do osmi let, osamělé rodiče pečující o dítě do 15 let a zaměstnance převážně samotného pečujícího o osobu závislou na péči jiné osoby můžete vysílat na pracovní cesty mimo obec bydliště nebo pracoviště pouze s jejich souhlasem. Přeložení je možné pouze na jejich žádost.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 500 tisíc korun.

Zákaz výpovědi

- V době, kdy je žena těhotná, čerpá mateřskou dovolenou nebo čerpá rodičovskou dovolenou, ji nesmíte propustit. V případě rodičovské dovolené se vztahuje i na muže. Neplatí pro výpověď z důvodů organizačních změn nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 300 tisíc korun.

Potřeby těhotných žen a matek s malými dětmi

- Poskytněte jim prostory pro odpočinek, informujte je o eventuálních rizicích z hlediska bezpečnosti práce.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- 300 tisíc až 1 milion korun.

Mateřská a rodičovská dovolená

- Mateřskou dovolenou musíte: poskytnout zaměstnankyni po dobu 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 týdnů), nástup 6 až 8 týdnů před očekávaným datem porodu.
- Rodičovská dovolená musí být poskytnuta zaměstnankyni a zaměstnanci; matce po skončení mateřské dovolené, otci po narození dítěte; v požadovaném rozsahu, maximálně do tří let věku dítěte.
- Mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou oba rodiče čerpat současně.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 500 tisíc korun.

Volno z důvodu ošetřování

- Neplacené volno musíte poskytnout pracovníkovi a pracovnici, který či která ošetřují dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti vyžadujícího ošetřování podle zákona o nemocenském pojištění.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- 300 tisíc korun až 1 milion korun.

Dovolená po mateřské dovolené

- Zaměstnankyni musíte poskytnout dovolenou tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou ve stejném rozsahu, požádá-li o to zaměstnankyně nebo zaměstnanec.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 200 tisíc korun.

Pracovní doba

Musíte přihlížet k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti při zařazování do směn.

Máte povinnost poskytnout kratší pracovní dobu nebo jinak vhodně upravit stanovenou týdenní pracovní dobu, nebrání-li tomu vážné provozní důvody - požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná žena nebo pracovník pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Platí zákaz práce přesčas pro těhotné zaměstnankyně.

Platí zákaz nařídit práci přesčas zaměstnankyním nebo zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než jeden rok.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 300 tisíc korun, popř. až 1 milion korun v případě porušení zákazu práce přesčas.

Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

Přestávka na jídlo a oddech

Umožněte přestávku nejdéle po 4,5 hodiny nepřetržité práce (ostatním po 6 hodinách).

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 1 milion korun.

Volno mezi směnami

Musíte zaměstnancům poskytnout aspoň 12 hodin volna během 24 hodin (u ostatních lze ve stanovených případech zkrátit) a nepřetržitý odpočinek během sedmi kalendářních dní aspoň 48 hodin (pro ostatní aspoň 35 hodin).

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Pokuta až 1 milion korun.

Pracovní doba

Platí zákaz práce přesčas a práce v noci; výjimečně práce v noci navazující na denní směnu a nepřesahující 1 hodinu, je-li zaměstnanec starší 16 let a pracuje-li pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

Platí zákaz práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Platí zákaz práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé pro jejich zdraví, nebo při níž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při níž by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 1 milion korun, popřípadě až 2 miliony korun při porušení zákazu práce přesčas.
Povinnost vést seznam mladistvých zaměstnanců

Musíte vést seznam mladistvých zaměstnanců. Obsahuje jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- 300 tisíc korun až 1 milion korun.

Lékařské prohlídky

Zaměstnanec jimi musí projít před nástupem do práce, před převedením a pravidelně podle potřeby (aspoň 1x ročně).

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Až 500 tisíc korun.

Zaměstnávání cizinců

Podmínky zaměstnání (netýká se občanů EU/EHP nebo Švýcarska)

Komu ohlásit:
- Příslušný úřad práce.

Podmínky:
- Má platné povolení k zaměstnání od úřadu práce podle místa výkonu práce.
- Má platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, případně povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.
- Má písemně uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.
- Zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Sankce:
- Pokuta až 5 milionů korun.

Obsazení volného pracovního místa cizincem

Komu ohlásit:
- Na příslušný úřad práce.

Kdy:
- Nejpozději do 10 kalendářních dní.

Sankce:
- Pokuta až 500 tisíc korun.

Změny v evidenci o cizinci podle zákona o zaměstnanosti

Kontroluje:
- Příslušný úřad práce.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- 500 tisíc korun.

Ohlášení dalších změn

Povinnost oznámit úřadu práce následující skutečnosti, pokud bylo vydáno pracovní povolení a cizinec
- nenastoupil do práce,
- ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
- zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z organizačních důvodů nebo pozbytí zdravotní způsobilosti nebo dohodou z týchž důvodů,
- zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením ze strany zaměstnance (kvůli pozbytí zdravotní způsobilosti nebo proto, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dní po termínu její splatnosti), a to včetně důvodu ukončení.

Komu ohlásit:
- Příslušný úřad práce.

Kdy:
- Nejpozději do 10 kalendářních dní.

Sankce:
- Pokuta až 500 tisíc korun.

Obsazení volného pracovního místa občanem EU/EHP nebo Švýcarska

Komu ohlásit:
- Příslušný úřad práce.

Kdy:
- Nejpozději v den nástupu.

Sankce:
- Pokuta až 500 tisíc korun.

Povinnost vést evidenci o občanu EU/EHP nebo Švýcarska podle zákona o zaměstnanosti

Komu ohlásit:
- Příslušný úřad práce.

Kdy:
- Do 10 kalendářních dní hlásit každou změnu v evidenci.

Sankce:
- Pokuta až 500 tisíc korun.

Povinnost oznámit úřadu práce ukončení pracovního poměru občanem EU/EHP nebo Švýcarska

Komu ohlásit:
- Příslušný úřad práce.

Kdy:
- Do 10 kalendářních dní hlásit každou změnu v evidenci.

Sankce:
- Pokuta až 500 tisíc korun.

Založení společnosti

Podmínky:
- Notářský zápis o založení společnosti/společenská smlouva podepsaná všemi zakladateli.
- Splacení základního kapitálu.

Termíny:
- Do 90 dní od založení nebo od doručení živnostenského průkazu či jiného podnikatelského oprávnění podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku na obchodní soud, který do 15 dní rozhodne o zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
- Do 30 dní od zápisu povinnost registrovat se na finančním úřadě.

Ukončení činnosti společnosti

Postup:
- Společnost rozhodne o ukončení činnosti a stanoví datum ukončení činnosti - den následující je datum vstupu do likvidace.
- Po oznámení na obchodní soud zapíše obchodní rejstřík ke jménu společnosti »v likvidaci«.
- Za období do dne předcházejícího likvidaci je nutno vyhotovit účetní závěrku a do konce následujícího měsíce podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
- Po skončení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace, likvidační zůstatek se vyplatí společníkovi/společníkům.

Podmínka:
- Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku.

Uděluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
- Má na vydání souhlasu dva měsíce, vydá jej až po splnění všech daňových povinností.

Statistika

Statistická zjišťování

Na výzvu ČSÚ (zpravidla písemnou) musíte poskytnout požadované informace pro příslušné zjišťování.

Komu:
- Český statistický úřad

Kdy:
- Statistická zjišťování mohou být měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo jiné.

Sankce:
- Pokuta až 100 tisíc korun za nesplnění zpravodajské povinnosti

Intrastat

Výkazy vyplňujete, pokud jste registrovaní nebo identifikováni k DPH v ČR, pokud jste odeslali zboží do jiného státu EU nebo přijali zboží z jiného členského státu, v hodnotě přesahující stanovený limit pro dodání/pořízení zboží v rámci EU; případně pokud tento limit nepřekročíte, ale odešlete nebo přijmete zboží v určité kategorii (např. kapalná paliva).

Komu:
- Celnímu úřadu v elektronické formě.

Kdy:
- Nejpozději dvanáctý pracovní den následujícího měsíce; v písemné formě jen v určitých případech a to tak, aby je celní úřad obdržel nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce.

Sankce:
- Pokuta až 1 milion korun.

Nemovitosti

Povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti v souladu se stavebním zákonem

Kontroluje/Komu ohlásit:
- Příslušný stavební odbor.

Kdy:
- Po celou dobu provozování živnosti.

Sankce:
- Pokuta až 100 tisíc korun.

Povinnost prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům provozovny nebo doložit souhlas vlastníka, spoluvlastníka,

správce bytu nebo nemovitosti

Kontroluje:
- Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
- Kdykoli na žádost živnostenského úřadu.

Sankce:
- Pokuta až 100 tisíc korun.

Povinnost zajistit, aby provozovna byla řádně označena

Musí být označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem.

Pokud je živností prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, jsou nutné i další údaje (například jméno zodpovědné osoby, prodejní doba atd.).

Kontroluje:
- Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
- Po celou dobu provozování živnosti.

Sankce:
- Pokuta až 100 tisíc korun.

Povinnost oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Komu ohlásit:
- Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
- Před zahájením nebo ukončením provozování živnosti v provozovně.

Sankce:
- Pokuta až 100 tisíc korun.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí

Týká se vás, pokud došlo v posledním roce ke změně předmětu daně.

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle umístění dané nemovitosti.

Kdy:
- Do 31. ledna zdaňovacího období.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 % ze základu daně; minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun (nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání).
- Penále ve výši 20 % z částky doměřené daně, je-li daň zvyšována (při dodatečném vyměření daně finančním úřadem).

Povinnost zaplatit daň z nemovitostí

Komu:
- Příslušný finanční úřad

Kdy:
- První polovina výše daně do 31. května a druhá polovina do 30. listopadu, je-li daň vyšší než 5 tisíc korun (u provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb do 31. srpna a 30. listopadu).
- Nepřesáhne-li daň pět tisíc korun, platí se do 31. května.

Sankce:
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti.

DPH

Povinnost registrace

Kde:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Překročení obratu milion korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců u tuzemské osoby povinné k dani.
- Pořízení zboží z jiného členského státu EU za více než 326 tisíc korun.
- Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo zboží podléhajícího spotřební dani.
- Poskytnutí vymezených služeb do jiného členského státu EU nebo přijetí takových služeb od osoby usazené mimo tuzemsko.
- V dalších případech vymezených zákonem.

Sankce:
- Pokuta 10 % z úplat neoprávněně uskutečněných bez daně.

Povinnost uplatňovat DPH na výstupu při prodeji zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí

Kde:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Dodání zboží plátcem fyzické osobě/právnické osobě na území ČR (nejde-li o dodání zboží plátci vyjmenované v paragrafu 92a zákona o DPH) a navazující - platí od 1. 4. 2011).
- Poskytnutí služeb, které mají místo plnění v ČR plátcem fyzické osobě/právnické osobě.
- Při převodu nemovitosti, nelze-li uplatnit osvobození.

Sankce:
- Doměření daně.
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti (pozdní úhrada daně).

Povinnost podávat přiznání k DPH

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Podle dosaženého obratu za předchozí kalendářní rok - měsíčně nebo čtvrtletně.
- Do 25 dní po skončení zdaňovacího období.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně nebo
daňového odpočtu za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 %; minimálně 500 korun a maximálně 300 000 korun (nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání).
- Penále ve výši 20 % z částky doměřené daně, je-li daň zvyšována nebo snižován daňový odpočet (při dodatečném vyměření daně finančním úřadem).

Povinnost odvádět DPH

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Do 25 dní po skončení zdaňovacího období.

Sankce:
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti (pozdní úhrada daně).

Povinnost podávat souhrnné hlášení

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Podle druhu poskytovaných plnění a zdaňovacího období.
- Při dodávání zboží do jiného členského státu EU.
- Při poskytování vymezených služeb podnikateli z jiného členského státu EU.

Sankce:
- Pokuta 500 korun.

Povinnost vést evidenci DPH

Kontroluje:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Průběžně.

Sankce:
- Vyplývá až z případného doměření daně, nejsou-li plnění zahrnutá v přiznání dostatečně prokázána.

Motorová vozidla

Podání přiznání k dani silniční a úhrada splatné daně

Týká se vás, pokud jste provozovatelem silničních motorových vozidel registrovaných a provozovaných v ČR, jsou-li používány k podnikání (tato podmínka neplatí pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny), nebo vyplácíte-li cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla.

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Sankce:
- Pokuta 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, je-li delší než pět pracovních dní, maximálně však 5 % ze základu daně; minimálně 500 korun a maximálně 300 000 korun (nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání).
- Penále ve výši 20 % z částky doměřené daně (při dodatečném vyměření daně).
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti (pozdní úhrada daně).

Platba záloh na daň silniční

Komu:
- Příslušný finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
- Do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince příslušného kalendářního roku za předchozí tři, respektive
dva měsíce.

Sankce:
- Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti.

Úhrada poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. ekologická daň)

Komu:
- Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdy:
- Povinnost úhrady poplatku 3 tisíc až 10 tisíc korun při první registraci vozidla v ČR, popřípadě první přeregistraci, použitého vozidla kategorie M1 a N1, které nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO 3.

Sankce:
- Až 1 milion korun.

Zaměstnávání
zdravotně postižených

Povinnost firem s více než 25 zaměstnanci

Buď lidé se
zdravotním postižením tvoří 4% podíl zaměstnanců, nebo firma musí odebírat výrobky či služeb od zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo musí do státního rozpočtu odvést 2,5násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnávat, nebo kombinace výše uvedeného.

Komu ohlašujete:
- Písemně příslušnému Úřadu práce splnění jedním z uvedených způsobů.

Kdy:
- Do 15. února následujícího roku.

Sankce:
- Až milion korun, nesplní-li zaměstnavatel povinný podíl zaměstnaných osob se
zdravotním postižením.
- Až 500 tisíc korun, nesplní-li oznamovací povinnost.

Povinnost vést evidenci zaměstnávaných osob se
zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby
se
zdravotním postižením

Kontroluje:
- Úřad práce.

Sankce:
- Až 1 milion korun.

Veřejný zájem

Poskytnutí volna k výkonu veřejných funkcí

Pracovní volno bez náhrady mzdy (není-li náhrada mzdy stanovena vnitřním předpisem) pro výkon funkce, například poslance sněmovny, senátora, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího v rozsahu nejvýše 20 pracovních dní v kalendářním roce.

Poskytnutí volna k výkonu občanských povinností

Pracovní volno bez náhrady mzdy, např. pro činnost svědků, tlumočníků, soudních znalců, pro poskytnutí první pomoci, pomoci při požární ochraně nebo živelních událostech.

Poskytnutí volna při jiných úkonech v obecném zájmu, např.:

- Pracovní volno s náhradou mzdy pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace, rady zaměstnanců nebo volební komise.
- Pracovní volno s náhradou mzdy pro účast na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dní v kalendářním roce.
- Pracovní volno s náhradou mzdy pro dárce krve na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru.
- Pracovní volno s náhradou mzdy pro dárce jiných biologických materiálů na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru; maximálně 96 hodin, určí-li lékař.
- Pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu pro činnost člena Horské služby.
- Pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu pro činnost dobrovolného pracovníka Červeného kříže.
- Pracovní volno bez náhrady mzdy pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, činnost oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů v rozsahu nejvýše 3 týdnů v kalendářním roce za podmínek daných zákoníkem práce.

Kontroluje:
- Příslušný úřad inspekce práce.

Sankce:
- 300 tisíc korun až 2 miliony korun; pokuta až 200 tisíc korun za neposkytnutí náhrady mzdy.

Účetnictví

Povinnost vést podvojné účetnictví

Kdo musí:
- Právnické osoby se sídlem na území ČR.
- Zahraniční osoby podnikající na území ČR.
- Organizační složky státu.
- Fyzické osoby zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, překročil-li jejich obrat za předcházející kalendářní rok 25 mil. korun.
- Ostatní fyzické osoby podnikatelé, které jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků je povinen vést účetnictví.

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
- Po celou dobu, kdy jsou splněny výše uvedené podmínky.

Sankce:
- Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

Sestavení řádné účetní závěrky

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
- Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztrá-
ty a přílohy k poslednímu dni účetního období.

Sankce:
- Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

Sestavení mimořádné účetní závěrky

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
Například:
- ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
- ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
- ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev,
- ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz,
- ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
- ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu,
- ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
- ke dni, kterým nastanou účinky plánu oddlužení.

Sankce:
- Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

Sestavení mezitímní účetní závěrky

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
- Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka, byla-li konečná účetní závěrka sestavená z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu uplynulo více než 6 měsíců.

Sankce:
- Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

Vyhotovení výroční zprávy

Ze zákona ji musí zpracovat ekonomické subjekty, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, státní správa, příspěvkové organizace ministerstev, měst a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Sankce:
- Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

Ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem

Kdo musí:
- Akciové společnosti, které dosáhly alespoň jednoho, a ostatní společnosti, družstva a fyzické osoby vedoucí účetnictví, které dosáhly alespoň dvou z následujících kritérií: suma aktiv více než 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.

Kontroluje:
- Finanční úřad.

Kdy:
- Po provedení účetní závěrky.

Sankce:
- Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Kdo musí:
- Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a případně výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. zasláním příslušnému rejstříkovému soudu.

Kdy:
- Do 30 dní po jejich ověření auditorem a schválení příslušným orgánem, nejpozději však do konce následujícího účetního období.

Sankce:
- Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.

Povinnost inventarizace

Kdy:
- K okamžiku sestavení účetní závěrky; u fyzické inventury hmotného majetku lze i v průběhu posledních 4 měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období.
- Při uzavření i zániku dohody o odpovědnosti, při výkonu jiné práci, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště, při přeložení a při skončení pracovního poměru; v případě společné odpovědnosti také při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu.

Povinnost archivace

Jak dlouho:
- Úschova účetní závěrky a výroční zprávy po dobu 10 let.
- Úschova účetních dokladů, účetních knih, odpisových plánů, inventurních soupisů, účtového rozvrhu, přehledů a účetních záznamů, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let.
- Úschova daňových dokladů k DPH rozhodných pro stanovení daně po dobu 10 let.
- Úschova mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let.

Sankce:
- Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.

Rozhlasové a televizní poplatky

Oznamovací povinnost

Kdo:
- Každý odběratel elektrické energie, ne-
oznámí-li písemným čestným prohlášením, že nevlastní televizní a/nebo rozhlasový přijímač.

Komu:
- Českému rozhlasu nebo České televizi
- oznámení, že se stává poplatníkem rozhlasových a televizních poplatků.

Kdy:
- Do 15 dní.

Sankce:
- Přirážka 5 tisíc korun za každý rozhlasový přijímač.
- Přirážka 10 tisíc korun za každý televizní přijímač.

Rozhlasové poplatky (podnikatelé)

Kdy:
- Čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí měsíční poplatek 45 Kč z každého rozhlasového přijímače (včetně např. autorádií).

Televizní poplatky (podnikatelé)

Kdy:
- Čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí měsíční poplatek 135 Kč z každého televizního přijímače.

Živnostenský odpad

Povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, zajistit využití a odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech

Můžete ji splnit uzavřením smlouvy s obcí o zapojení se do systému pro nakládání s komunálním odpadem, nebo uzavřením smlouvy s některou z oprávněných firem, nebo prodejem složek odpadu firmě, která má k výkupu oprávnění.

Kontroluje:
- Obecní úřad.

Kdy:
- Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
- Až 300 tisíc korun.

Povinnost vést evidenci odpadů a zařízení pro nakládání s odpady

Kontroluje:
- Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.

Kdy:
- Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
- Až 1 milion korun.

Povinnost třídit odpad podle Katalogu odpadů (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.)

Kontroluje:
- Česká inspekce životního prostředí.

Kdy:
- Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
- Až 10 milionů korun.

Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady (Seznam nebezpečného odpadu viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.)

Kontroluje:
- Česká inspekce životního prostředí.

Kdy:
- Při provozování činnosti, při které vznikají nebezpečné odpady

Sankce:
- Až 50 milionů korun.

Tereza Köppelová
Lucie Rytířová
z auditorské a poradenské společnosti Mazars


URL| http://EKONOM.IHNED.CZ/c1-51333130-prehled-danovych-povinnosti-v-roce-2011

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Co chtějí vědět úřady

Co , chtějí , vědět , úřady ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka